Kính gửi các trường. đề nghị các trường triển khai và đăng ký danh sách gửi về Phòng GD theo lịch ghi trong biểu

 

Kính gửi các trường. đề nghị các trường triển khai và đăng ký danh sách gửi về Phòng GD theo lịch ghi trong biểu