Nhắc việc: Vì điều kiện trường Tiểu học thị trấn đang xây dựng, Phòng GD&ĐT nhắc các đồng chí Hiệu trưởng các trường MN quán triệt tới các đồng chí giáo viên tham gia học hè để xe tại sân hội trường UBND huyện và phía trước phòng GD&ĐT. Cảm ơn!

Nhắc việc: Vì điều kiện trường Tiểu học thị trấn đang xây dựng, Phòng GD&ĐT nhắc các đồng chí Hiệu trưởng các trường MN quán triệt tới các đồng chí giáo viên tham gia học hè để xe tại sân hội trường UBND huyện và phía trước phòng GD&ĐT. Cảm ơn!