Khẩn: Đơn vị thống kê danh sách CBQL,GV đã nghỉ hưu giai đoạn 01/01/1994-30/5/2011 và gửi bản mềm lại trước 15h ngày 12/6/2018. trân trọng cảm ơn!

Khẩn: Đơn vị thống kê danh sách CBQL,GV đã nghỉ hưu giai đoạn 01/01/1994-30/5/2011 và gửi bản mềm lại trước 15h ngày 12/6/2018. trân trọng cảm ơn!