Hiệu trưởng thông bao giúp tới những CB< GV< NV đăng ký học lớp đối tượng đảng ngày 19/6/2018 tạm dừng chuyển sang đợt II

Hiệu trưởng thông bao giúp tới những CB< GV< NV đăng ký học lớp đối tượng đảng ngày 19/6/2018 tạm dừng chuyển sang đợt II