Gửi lại thống kê những đ/c đã nộp chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm. Đề nghị HT tiếp tục rà soát và đôn đốc để nộp đúng hạn cuối cùng là ngày 15/6/2018. Trân trọng căm ơn

Gửi lại thống kê những đ/c đã nộp chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm. Đề nghị HT tiếp tục rà soát và đôn đốc để nộp đúng hạn cuối cùng là ngày 15/6/2018. Trân trọng căm ơn