KÍnh gửi các trường. Phòng GD&ĐT đang sắp hồ sơ đánh giá viên chức của các trường dành cho giáo viên và nhân viên để chuyển sang lưu trữ bên Phòng NỘi vụ. Qua kiểm tra phát hiện việc đánh giá đối với viên chức biệt phái một số trường làm chưa chính xác. Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường tự rà soát lại và làm đúng theo hướng dẫn, cụ thể

Hộp thư đến

x

Lợi Phạm Văn

12 thg 6 (1 ngày trước)

 

tới thcs, Nguyễn, truongthcstaph., TGP, Sáng, chat, THCS, Tả, Truong, supan, minh, thcs, Ban, thcsbanho, Trường, lao, Truongthcsnamc., thcsnamsai, THCS, ptcslvt, Thuỷ, phuong, maiphuongsapa, Sang, Kim

1. Đơn vị nhà trường có giáo viên nơi khác biệt phái tới tổ chức họp, đánh giá, xếp loại viên chức cho GV, NV đến biệt phái (Về chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp và viên chức đối với giáo viên và đánh giá viên chức đối với nhân viên).

2. Trường có GV được cử đi biệt phái căn cứ kết quả của trường nơi GV, NV biệt phái đến để đánh giá, nhận xét (theo 3 loại đánh giá đối với GV và 1 loại đối với nhân viên). Nếu thời gian đi biệt phái trọn cả năm học thì kết quả cơ bản dựa trên kết quả của trường nơi biệt phái đến. Nếu thời gian biệt phái không trọn cả năm học thì kết hợp cả 2 đơn vị để đánh giá cuối cùng

3. Yêu cầu những trường hợp nào làm sai làm lại và nộp lại chậm nhất ngày 18/6/2018. Sau thời gian trên nếu đơn vị nào sai mà không nộp lại Chủ tịch Hội đống đánh giá cơ sở - Hiệu trưởng chịu trách nhiệm

KÍnh gửi các trường. Phòng GD&ĐT đang sắp hồ sơ đánh giá viên chức của các trường dành cho giáo viên và nhân viên để chuyển sang lưu trữ bên Phòng NỘi vụ. Qua kiểm tra phát hiện việc đánh giá đối với viên chức biệt phái một số trường làm chưa chính xác. Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường tự rà soát lại và làm đúng theo hướng dẫn, cụ thể

Hộp thư đến

x

Lợi Phạm Văn

12 thg 6 (1 ngày trước)

 

tới thcs, Nguyễn, truongthcstaph., TGP, Sáng, chat, THCS, Tả, Truong, supan, minh, thcs, Ban, thcsbanho, Trường, lao, Truongthcsnamc., thcsnamsai, THCS, ptcslvt, Thuỷ, phuong, maiphuongsapa, Sang, Kim

1. Đơn vị nhà trường có giáo viên nơi khác biệt phái tới tổ chức họp, đánh giá, xếp loại viên chức cho GV, NV đến biệt phái (Về chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp và viên chức đối với giáo viên và đánh giá viên chức đối với nhân viên).

2. Trường có GV được cử đi biệt phái căn cứ kết quả của trường nơi GV, NV biệt phái đến để đánh giá, nhận xét (theo 3 loại đánh giá đối với GV và 1 loại đối với nhân viên). Nếu thời gian đi biệt phái trọn cả năm học thì kết quả cơ bản dựa trên kết quả của trường nơi biệt phái đến. Nếu thời gian biệt phái không trọn cả năm học thì kết hợp cả 2 đơn vị để đánh giá cuối cùng

3. Yêu cầu những trường hợp nào làm sai làm lại và nộp lại chậm nhất ngày 18/6/2018. Sau thời gian trên nếu đơn vị nào sai mà không nộp lại Chủ tịch Hội đống đánh giá cơ sở - Hiệu trưởng chịu trách nhiệm