Nhắc bổ sung trong hướng dẫn 1 của Email trước. Sau khi đơn vị có GV biệt phái tới đánh giá xong gửi kết quả đánh giá về trường có GV, NV đi biệt phái để trường có GV, NV đi biệt phái làm căn cứ để đánh giá

Nhắc bổ sung trong hướng dẫn 1 của Email trước. Sau khi đơn vị có GV biệt phái tới đánh giá xong gửi kết quả đánh giá về trường có GV, NV đi biệt phái để trường có GV, NV đi biệt phái làm căn cứ để đánh giá