Đề nghị các trường thông báo cho CB, GV MN và TH đã học xong chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III lên Phòng GD để nhận chứng chỉ. Trân trọng thông báo

Đề nghị các trường thông báo cho CB, GV MN và TH đã học xong chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III lên Phòng GD để nhận chứng chỉ. Trân trọng thông báo